Ste developer a hľadáte moderného a spoľahlivého správcu?

My Vám ponúkame komplexné služby v oblasti zákonnej správy bytových domov a polyfunkčných objektov. Našim klientom prinášame moderný prístup ku klasickej správe bytových domov. Pre našich klientov sme k dispozícií 24 hodín denne, nemáme žiadne úradné hodiny, resp. naši klienti majú možnosť sledovať stav bytového fondu, ako aj svojich platieb a poplatkov cez on-line systémy.


aj správa nehnuteľností môže byť moderná a efektívna...

služby poskytované v rámci zákonnej správy krok po kroku


Technická správa budov:

- vykonávanie pravidelných obhliadok objektu

- zabezpečovanie chodu technickej prevádzky vo všeobecnosti

- zabezpečovanie technickej evidencie o dome

- zabezpečenie kvalifikovanej a odbornej prevádzky technických zariadení budovy

- vedenie zoznamu potrebných(povinných) opráv a údržby

- zabezpečovanie drobnej bežnej údržby

- vedenie evidencie vykonaných opráv a bežnej údržby, vedenie evidencie porúch a havárií a iných technických udalostí, vedenie evidencie povinných revízií a povinnej údržby

- správa informačného a navigačného systému budovy

- správa kľúčového a kartového hospodárstva

- zabezpečovanie povinných revízií výťahov, eskalátorov, EPS,EZS, požiarnych zariadení, vybraných technických zariadení, kotolne, kotlov a horákov a parkovacieho systému

- zabezpečovanie povinnej údržby technických zariadení a to vzduchotechniky a klimatizácie, výťahov a eskalátorov, kotolne, plynových zariadení a tlakových zariadení

Organizačná prevádzka a správa budov:

- aktualizácia a distribúcia prevádzkového poriadku budovy

- archivácia prevádzkovej dokumentácie

- komunikácia s vonkajším prostredím - RÚVZ, kontroly PO a BOZP

- správa ostatných zariadení PO a smernice PO okrem materiálových nákladov

- zabezpečenie dezinfekcie a deratizácie na pokyn Mandanta a na jeho účet

Upratovacie služby a údržba zelene

- upratovanie spoločných priestorov(chodby, toalety, recepcie...)

- upratovanie bytov, apartmánov, kancelárií

- čistenie presklených zábradlí a iných prvkov

- umývanie okien a fasád

- dopĺ­ňanie spotrebného materiálu a náplní v spoločných WC

- zametanie parkovacieho domu

- údržba a čistenie vonkajších plôch, ciest a chodníkov

- umývanie výťahov a výťahových dverí

- polievanie a strihanie vnútornej zelene

- polievanie a strihanie vonkajšej zelene

Riadenie odpadového hospodárstva:

- zabezpečenie a organizácia odvozu a likvidácie všetkých druhov odpadov okrem nákladov na odvoz a uloženie všetkých druhov odpadov

Obchodná správa budovy:

- Prefakturácie merateľných energií

- Rozfakturácie energií počítaných na plochu prenajatého priestoru

- Rozfakturácie spoločných nákladov na energie

- Rozfakturácie iné.

- Predpisovanie výšky záloh, ich úpravy, zúčtovanie a ich vyrovnanie, zúčtovanie sku­točných nákladov za služby, nedoplatky a preplatky

Ekonomické činnosti zahrnuté:

- Vedenie prehľadnej evidencie casch flow min.2x ročne alebo podľa požiadaviek na základe dodaných podkladov od Mandanta

Riadenie spotreby energií:

- Sledovanie spotreby energií, regulácia a optimalizácia

- Úpravy odberových režimov a komunikácia s dodávateľmi energií pri tvorbe zmlúv

- Hľadanie a uskutočňovanie úsporných opatrení mimo ich materiálových nákladov